OuderverenigingWij vinden het fijn dat de school ook een eigen vertegenwoordiging van de ouders heeft, met als doel: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en schoolteam. Dit heeft gestalte gekregen in de vorm van een vereniging, waarvan elke ouder automatisch lid is bij aanmelding van het kind, tenzij u op het inschrijfformulier aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de “Ouderraad Jong Geleerd”. Deze ouderraad is een afvaardiging van de ouders en wordt voor een bepaalde periode gekozen.

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De ouderraad doet tijdens de jaarvergadering verslag van haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en legt tevens verantwoording af over haar financiële activiteiten.

Deze activiteiten zijn onder meer:
beheer/besteding van de ouderbijdrage;
ondersteuning van en betrokkenheid bij de diverse festiviteiten en activiteiten;
coördinatie van luizenpreventie:
klassenouders

Via ov.jonggeleerd@jl.nu kunt u contact opnemen met de ouderraad.

Ouderbijdrage
Een actieve oudervereniging die zich inzet voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, het schoolreisje, de sportdag of museumbezoeken is voor de school heel fijn. Aan alle ouders/verzorgers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om deze activiteiten te kunnen organiseren, die niet vanuit de subsidie van het Rijk betaald kunnen worden. De oudervereniging bepaalt elk schooljaar de hoogte van het bedrag en waaraan het geld het wordt uitgegeven.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 57,50 per kind voor schooljaar 2023-2024. Voor het schoolreisje van groep 1 t/m 7 en het kamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd. Via de oudervereniging krijgt u informatie hoe het bedrag betaald kan worden.

Wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen, kunt u contact opnemen met de directeur.