Zorg en plaatsing

Passend onderwijs
Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school.
Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en een of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Onze school werkt samen met:
Passend Onderwijs Haarlemmermeer, Graan voor Visch 14302, 2132 VJ Hoofddorp, (023) 554 1588 toestel 229, vraag@passendonderwijshaarlemmermeer.nl, www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl.
 
Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem, (023) 543 0116, info@po-zk.nl, www.passendonderwijs-zk.nl.

Zorg op school
Om het zorgsysteem in goede banen te leiden werken we met een zorgcoördinator, speciaal geschoolde leerkrachten, teamleiders en de directie. De zorgcoördinator geeft ondersteuning aan alle leerkrachten en is medeverantwoordelijk voor alle specifieke zorg die kinderen nodig hebben.

Onderwijsprofiel
In het onderwijsprofiel geeft de school aan wat het basisaanbod, het breedteaanbod, het diepteaanbod en het plusaanbod is van het onderwijs. Het breedte en diepteaanbod is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod in de groep. Het plusaanbod kan in de groep of buiten de groep gegeven worden. Het onderwijsprofiel geeft zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen van de school.

Nieuwe leerlingen
Kinderen vanaf vier jaar zijn welkom als nieuwe leerling. De ouders dienen de identiteit van de school te onderschrijven en verklaren door middel van de handtekening op het inschrijfformulier dat de kinderen aan alle activiteiten meedoen die tijdens schooltijd georganiseerd worden. 
Informatie over de voorschoolse periode gaat via de peuterestafette. Ouders van kinderen die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal hebben bezocht kunnen deze informatie doorgeven aan de basisschool.
Kinderen die na hun vierde verjaardag worden aangemeld, noemen we zij-instromers. Als de groepsgrootte het toelaat, kan het kind geplaatst worden. Een voorwaarde voor toelating is wel dat alle relevante gegevens voorafgaand aan de plaatsing zijn aangeleverd (reden van aanmelding, onderwijskundig rapport, gegevens toetsing, extra zorg, e.d.). We nemen altijd contact op met de school van herkomst. Eventueel kan de zorg coördinator een onderzoek doen, om te bepalen hoe we het best kunnen aansluiten op de verworven kennis en vaardigheden.
Indien er sprake is van een verwijzing naar het speciaal onderwijs treedt een andere procedure in werking.

Het leerlingvolgsysteem
Om bij te houden of de kinderen voldoende vooruitgaan, hanteren wij op school een leerlingvolgsysteem. Voor de kleuters maken wij daarbij gebruik van het KIJK volgsysteem voor het jonge kind, een programma waarbij de leerkracht door observaties de ontwikkeling van het kind in kaart brengt. Daarnaast maken we voor alle groepen ook gebruik van CITO-toetsen. Dit systeem houdt in dat wij tweemaal per jaar alle kinderen toetsen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Verder geven observaties en toetsen die bij de methodes horen veel informatie. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid vullen de leerkrachten vanaf groep 3 tweemaal per jaar de vragenlijst van ZIEN in. Leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook een vragenlijst van ZIEN in. We leggen de resultaten vast in het leerling administratie-programma Parnassys, waarin voor elk kind een digitaal dossier wordt aangelegd. Op deze manier kunnen we de kinderen de gehele basisschool loopbaan goed volgen. 
 
Speciale zorg

Jeugdgezondheidszorg
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een JGZ-arts, JGZ- verpleegkundige en een JGZ-assistente verbonden. De taak van de jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van de groei en de ontwikkeling van uw kind. U kunt als ouder aan de JGZ vragen stellen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen. Deze vragen kunt telefonisch en tijdens preventieve gezondheids-onderzoeken stellen (telefoonnummer: 0900-0400682).
Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland/ Spaarnepoort maakt deel uit van het Centrum Jeugd en Gezin.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Kinderen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket van de JGZ, gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheidsonderzoek voor de 5- jarigen (in het jaar dat een kind 5 jaar wordt) en groep 7 leerlingen. Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen: Zorg adviesteam
Op school is overleg met de zorg coördinator van onze school en onder andere de JGZ-verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, kunnen in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directie.

Voorzieningen voor extra zorg

Extra zorg
Ondanks het feit dat we met ons onderwijs rekening houden met de individuele verschillen tussen de kinderen, kan het toch voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet volgens de verwachtingen verloopt. Als blijkt dat een kind niet voldoende is vooruitgegaan, gaan we na waar dit aan kan liggen en worden zo nodig extra maatregelen getroffen. Er kunnen ook zorgen zijn op sociaal- emotioneel gebied. Middels groeps- en leerling-besprekingen signaleren we kinderen die extra zorg nodig hebben. Wanneer blijkt dat een leerling een andere leerlijn moet volgen dan de reguliere basisstof wordt het nieuwe aanbod in een handelingsplan beschreven. Ondersteuning of begeleiding op sociaal-emotioneel gebied wordt ook in een handelingsplan beschreven. Het handelingsplan wordt altijd in overleg met ouders opgesteld en voor akkoord ondertekend.

Ontwikkelingsvoorsprong
Op onze school is ook aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen bieden wij leerstof uit de bestaande methodes verkort aan. De compacte basisstof wordt aangevuld met verrijkingsstof en we bieden extra uitdaging in de klas. Met deze werkwijze willen we de kinderen blijven uitdagen. Kinderen die op meerdere gebieden een voorsprong hebben en voldoen aan criteria beschreven in het zorgplan, kunnen in aanmerking komen voor de PLUS-groep. Deze kinderen, uit meerdere jaargroepen, komen één keer per week bij elkaar en werken aan specifieke uitdagingen en krijgen opdrachten die ze in de groep verder kunnen verwerken.

Versnellen/verlengen
Als uit de resultaten van het leerlingvolgsysteem een voorsprong blijkt op meerdere gebieden, bestaat de mogelijkheid om het kind te laten versnellen naar een volgende groep. Bij een achterstand doet zich de mogelijkheid tot verlengen van het leerjaar voor. De beslissing hierover ligt in handen van de school, na overleg met ouders.

Leerling-ondersteuning
Kinderen met speciale onderwijsbehoeften die buiten de reguliere lesstof van de jaargroep werken, worden begeleid door een leerkracht of onderwijsassistente. De kinderen worden in een klein groepje, op individueel niveau, begeleid zodat er meer aandacht en tijd is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen. De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in of buiten de groep door individuele of groepjes kinderen te begeleiden.

Speciale onderwijsbehoeften/ ontwikkel-perspectief (OPP)
We spreken bij een kind van speciale onderwijsbehoeften als: Indien er speciale onderwijsbehoeften aan de orde zijn, zullen we eerst de hulpvragen inventariseren. Vervolgens bekijken wij of onze school in staat is om dit kind in zijn/haar onderwijsproces te begeleiden en te ondersteunen.
Daarbij spelen de volgende factoren een rol: Indien één of meerdere factoren niet voldoet/voldoen aan de basis-voorwaarden om het kind te kunnen begeleiden en ondersteunen, verwijzen we de leerling door. Het besluit tot toelating of weigering is altijd een teambesluit.

Plaatsing en verwijzing

Overgang tussen basisscholen
Scholen hebben afspraken gemaakt over de tussentijdse aanname van leerlingen. Het betreft hier afspraken die gelden bij tussentijdse overplaatsing van basisschool naar basisschool.
Onderstaande regels en afspraken hebben geen betrekking op verhuizingen. Wat moeten ouders verder weten? de intern begeleiders/zorg coördinatoren van beide scholen contact met elkaar hebben.