Noodplan vervanging

Achtergrond

Het lerarentekort en het vervangingsprobleem ten gevolge daarvan, noopt scholen vaak tot ad-hoc maatregelen die zowel voor de school als voor de leerlingen en ouders ontregelend zijn. Klassen worden verdeeld, onbevoegd personeel staat voor de klas, veel wisselende leerkrachten en in enkele gevallen worden klassen zelfs naar huis gestuurd. Het lerarentekort is de komende jaren structureel en het vervangingsprobleem natuurlijk ook. 

Status van het noodplan

Dit noodplan geeft de leraren en de ouders inzicht in wat de maatregelen zullen zijn als de school geconfronteerd wordt met een situatie waarin de vervangingsvraag niet kan worden vervuld, bijvoorbeeld tijdens een griepgolf.

Noodsituatie

Van een noodsituatie is sprake indien er geen reguliere vervanging beschikbaar is. 

Hieronder staan de stappen genoemd die worden genomen om vervanging voor de groep te organiseren:

Kortdurend vervanging (1-5 dagen)

1. Er is vervanging beschikbaar via de vervangingspool 

2. De duo wordt gevraagd om extra te werken

3. Andere collega’s worden gevraagd om in te vallen

4. Andere leerkrachten verbonden aan de school worden benaderd: oud-collega’s,

ouders met PABO opleiding

5. Ambulante collega’s met onderwijsbevoegdheid worden ingezet

Noodsituatie:

6. De groep wordt opgesplitst volgens vast plan (maximaal 1 dag)

7. De groep wordt naar huis gestuurd (dit wordt minimaal 1 dag van te voren aan de ouders meegedeeld en kan voor maximaal 2 dagen). 

 

Langdurend vervanging (vanaf 5 dagen)

1. Er is vervanging beschikbaar via de vervangingspool

2. Leerkrachten werven via vacature

3. In het netwerk wordt gezocht:

a. huidige leerkrachten uitbreiding uren

b. andere leerkrachten verbonden aan de school worden benaderd (oud-

collega’s, contacten via netwerk collega’s, ouders met PABO opleiding)

Noodsituatie één leerkracht moet vervangen worden:

c. met het MT en de betreffende bouwcollega’s wordt een rooster uitgewerkt met roulatie van leerkrachten en inzet van anderen: sportdocenten, kunstenaars, vrijwilligers etc. (zie 1. hieronder)

Noodsituatie vervangen van twee leerkrachten of meer:

d. We maken de keuze om minimaal de kernvakken te verzorgen. Kinderen worden dagdelen naar huis gestuurd (zie 2. hieronder)


We lichten c t/m d in geval van langdurende vervanging hier nog even toe:

  1. Op school wordt de bezettingsproblematiek verdeeld over meerdere groepen zodat continuïteit gewaarborgd kan worden. 

In het noodplan worden personele tekorten verdeeld over de groepen, zodat niet de situatie ontstaat dat de ene groep veel minder les heeft dan de andere. Leerkrachten bieden de kernvakken ten tijde van het noodplan niet alleen aan in de eigen groep, maar ook in andere groepen. Dit kan leiden tot de invoering van een schoolweek van vijf dagen bestaande uit vier lesdagen en één schooldag met bijvoorbeeld vakleerkrachten, verwerking onder begeleiding onderwijsassistenten, vrijwilligers onder supervisie van een leerkracht.

  1. We maken de keuze om minimaal de kernvakken te verzorgen. Vanuit dit uitgangspunt stellen we dat er minimaal 15 contacturen per week (taal/rekenen) voor een groep wordt georganiseerd.  Overige uren worden op basis van beschikbaarheid opgevangen met vakleerkrachten en ambulant personeel. Voor de uren waar geen personeel voor beschikbaar is, worden kinderen naar huis gestuurd.  

Door gemiddeld drie klokuren per dag te besteden aan de kern van het curriculum kan de voortgang van de leerling voldoende worden geborgd. Tevens is de consequentie van deze uitspraak dat tekorten binnen de school worden verdeeld, zodat niet (incidenteel) de ene groep zwaarder wordt getroffen dan de andere. 


Bij de bovenstaande uitgangspunten gaat het om de “bodem” die onze school garandeert. Het is zeker niet de gewenste situatie, maar wel een garantie die maakt dat het ook voor ouders en leerkrachten duidelijk is wat men kan verwachten als er bijvoorbeeld sprake is van een griepgolf.