Schoolondersteuningsprofiel


Passend onderwijs gaat over aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en de wijze waarop dit is georganiseerd en gefinancierd. Goed onderwijs voor alle leerlingen is ons uitgangspunt. Binnen het samenwerkingsverband van Zuid Kennemerland hebben we de opdracht om voor ieder kind/iedere leerling een vorm van onderwijs te organiseren, passend bij zijn of haar onderwijsbehoeften en vanuit zijn of haar mogelijkheden. Ieder kind heeft recht om zich te ontwikkelen naar eigen vermogen. 

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband vormt de onderlegger van dit schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit SOP wordt elke vier jaar bijgesteld, echter nemen we de schoolontwikkeling er bij de start van elk schooljaar in mee, zodat we ons aanbod kunnen verfijnen. 

 

In dit SOP beschrijven we ons onderwijsaanbod en wat dit vraagt van de bekwaamheidseisen van ons team. Met als uitgangspunt, ‘De (Jong Geleerd) leerling.’  In het SOP worden de mogelijkheden binnen de basisondersteuning en de mogelijkheden tot extra ondersteuning door de school vastgelegd. Met behulp van het SOP geven scholen de kaders en de grenzen van passend onderwijs aan en kunnen de verwachtingen met ouders worden afgestemd.

Het hele SOP kunt u hier lezen.